Empátia Gondozóház Nonprofit Kft.
1135. Budapest Kerekes u. 12-20.
Tel: 06/1 359 6018
Ágazati azonosító S 0020813

 

Nyilvántartási szám: _________________

 

MEGÁLLAPODÁS

(tájékoztató minta)

Mely létrejött egyrészről az Empátia Gondozóház, mint a gondozást ellátó, másrészről:

Az ellátást igénybe vevő neve :…………………………………………………………………………………

Születési név:…………………………………………………………………………………………………….

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………

Szül. hely:…………………………………………Szül. idő:…………………………………………………...

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………..

Szem.ig.szám:…………………….…………….....TAJ:……………………………………………………….

mint az ellátást igénybevevő, valamint

Név:……………………………………………………………………………………………………................

Anyja neve:……………………………………………………………………………………………………….

Született:………......................................................................Szem.ig.szám:……………………………………

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………...............

Tel.; e-mail:............................................................................................................................................

ellátott, vagy törvényes képviselője, tartásra kötelezett személy, között.

Az ellátást igénylő kérelme szerint a gondozott egészségügyi problémája, szociális állapota miatt gondozóházi ellátásra szorul, ezért igényt tart a gondozóházi bentlakásos elhelyezésre, mely határozott időre szól. Az időtartam maximum 1 év Az ellátott, vagy annak törvényes képviselője, tartásra kötelezett személy írásbeli kérelme alapján elvégzett orvosi véleményezés alapján az intézmény jellegére való tekintettel további egy évvel meghosszabbítható.

Az ellátást kérő tudomásul veszi, hogy a beköltözést megelőzően orvosi vizsgálaton kell részt vennie. A háziorvos igazolja, hogy egészségügyi szempontból szakellátást nyújtó gondozóházban ellátást kaphat, közösségben elhelyezhető.

A gondozás kezdő időpontja:…………………………………………………………………………………

Fizetésre Kötelezett a Fenntartó által meghatározott személyi térítési díj összegének megfizetését vállalja.

Személyi térítési díj összege: nyilatkozat alapján.

A gondozóház az ellátásban részesülő számára az SzT. 1993.évi III. törvény alapján megállapított térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

• A gondozottak mosdóval ellátott 3 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre.

• Napi háromszori étkeztetést, amely legalább egy alkalommal főtt étel. Szükség esetén a gondozott állapotának megfelelő diétás étrendet kap.

• A gondozott környezetének és személyes higiénéjének ellátása.

• A gondozott tiszta ágyneművel való ellátását az intézmény biztosítja. Egyebekben az ellátást igénybe vevő saját ruházatát használja, szükség esetén kiegészítő ruházattal ellátjuk.

• Rendszeres szakorvosi felügyelet és ellátás, minimum heti 6 órában.

• Napi 24 órás ápolói-gondozói felügyeletet.

• Az intézmény biztosítja a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését.

• A gondozást igénylő hozzájárul, hogy a Gondozóház szakorvosai egészségügyi és mentális állapotára való tekintettel, a gyógyszerelést megváltoztassák, a közegészségügyi, járványügyi szabályoknak megfelelő intézkedéseket megtegyék. Indokolt esetben a gondozottat kórházba utalják. A Gondozóház köteles a gondozottat érintő lényeges állapotváltozásról, a gondozás szüneteltetéséről (pl.: kórházba szállítás) 24 órán belül értesíteni a gondozott legalább egy hozzátartozóját, gondnokát illetve a tartásra kötelezett személyt.

• Az intézmény gondozási, ápolási dokumentációban rögzíti az ápolás, gondozás tényleges adatait, amelyekbe a gondozott és kérelmező bármikor betekinthet.

• Biztosítjuk a mentálhigiénés gondozást, foglalkoztatást és mentális rehabilitációt.

• Az egészségi állapot figyelembevételével, igény esetén gyógymasszázst és mozgásterápiás ellátást biztosítunk.

A felek a felvételt követően 15 nap próbaidőt kötnek ki, mely idő alatt mindkét fél indoklás nélkül felbonthatja a megállapodást.

Az intézményi jogviszony megszűnik:

• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

• a jogosult halálával,

• a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama az intézmény jellegére való tekintettel meghosszabbítható,

• a megállapodás felmondásával.

A megállapodást felmondhatja

• Az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

• A fenntartó,

      • ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

      • az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,

      •az ellátott vagy törvényes képviselője térítésidíj-fizetési kötelezettségének – az SzT 102.§ szerint - nem tesz eleget.

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához valamint, ha a fenntartó határozatát is vitatja, a bírósághoz fordulhat.

Nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén az intézményi jogviszony megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve annak törvényes képviselője, vagy a fenntartó felmondja. A felmondási idő alatt az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítani kell. A felmondás bentlakásos intézmény esetén három hónap.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét

• a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;

• az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;

• az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.(SzT 103§)

Ha a jogosult cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni.

A személyes gondoskodás térítési díjának megállapítása:

Az SZT. 1993. évi III. törv. 114.§ rendelkezése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 01.-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.(SzT115§ (1))

A kötelezett által fizetendő térítési díj (továbbiakban: személyi térítési díj) összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ez évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A változtatásról a fenntartó a kötelezettet írásban értesíti.

Ha az ellátott vagy a törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata a bíróságtól kérhető. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

A személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja az intézményi felvétel napja. A díjat a tárgyhó tizedik napjáig kell befizetni, kivéve, ha az ellátott rendszeres pénzellátása (nyugdíja) a hónap más napjára esik. A személyi térítési díj összege évben két alkalommal vizsgálható felül.

A befizetés történhet személyesen, készpénzben, vagy banki, postai átutalással.

Távollét idejére csökkentett személyi térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke – 60 nap alatt - a személyi térítési díj 20%-a. 60 nap feletti kórházi tartózkodás alatt 40 %, valamint 60 napot meghaladó tartós, nem kórházi távollét esetén 60%. (29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 28§)

Az ellátott vagy a törvényes képviselője a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

• három hónapon át térítésidíj tartozás áll fenn,

• hat hónapon át folyamatosan térítésidíj tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, annak ellenére, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

• az ellátott vagy törvényes képviselője vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Ha nem kéri a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Aki a személyi térítési díjat határidőre nem fizeti meg annak ellenére, hogy jövedelmi, vagy vagyoni viszonyai ezt lehetővé tennék, azzal szemben 30 napon túli tartozás esetén az Intézmény a jogszabályi előírások alapján hátralék-kezelési eljárást indít. A fizetésre kötelezett személyt a fenntartó írásban felszólítja, hogy teljesítse fizetési kötelezettségét. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot, jelzálog bejegyzést, vagy polgári peres úton történő behajtást kezdeményezhet.

Az ellátottak jogai és kötelezettségei (bővebben a Házirendben)

• Az ellátottak és hozzátartozóik kötelesek megismerni és betartani az Intézmény Házirendjét!

• A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

• A Gondozóház köteles az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös tekintettel

      • az élethez, emberi méltósághoz,

      • a testi épséghez,

      • a testi-lelki egészséghez való jogra.

• Az ellátottat megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

• Az ellátott hozhat magával személyes tulajdonú tárgyakat, amelyek az Intézmény Házirendjében vannak korlátozva. A Gondozóház csak az irodán letétbe helyezett tárgyakért vállal felelősséget.

Az ellátottnak joga van az intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgásra. Látogatási időben segítő portaszolgálatot biztosítunk. Az Intézményvezető tekintettel egyes gondozottak mentális állapotára és a biztonsági kockázatra korlátozhatja a bejárati ajtó nyitva tartását. A Gondozóház házirendje meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét.

• Az ellátást igénybevevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. A Gondozóház által javasolt látogatási idő: 11 és 18 óra között van.

• Az intézményvezető, a mentáhigiénés csoport segítséget nyújt a gondozottaknak problémás ügyeikben, szükség esetén értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

A gondozást igénylő kijelenti, hogy a Gondozóház Házirendjét megismerte, a benne foglaltakat elfogadja és betartja. Kijelenti továbbá, hogy különös figyelemmel óvja a berendezési tárgyak állagát, a gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt megtéríti.

A gondozást igénylő tudomásul veszi, hogy érdekeinek, jogainak érvényesítésére, egyéb problémáinak megoldására a Gondozóház Házirendjében foglaltak alapján történik. Panaszaival közvetlenül a gondozóház igazgatójához, mentálhigiénés csoportvezetőjéhez, az Ellátottjogi Képviselőhöz, vagy az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat.

Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

Ha a Gondozott vagy a Fizetésre kötelezett adataiban bármilyen változás történik, erről intézményünket 8 napon belül kötelesek tájékoztatni.

Mellékletek:

A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, ............. év ….................... hó ........... nap.

------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Empátia Gondozóház részéről

ellátást kérő aláírása

PH ………………………………………………

gondozott aláírása

Gondozás megszűnt:……………………………………………………………………………………………


 

Copyright © 2009 - 2018 EMPÁTIA GONDOZÓHÁZ NONPROFIT KFT. - Minden jog fenntartva.
Empátia Gondozóház Nonprofit Kft. Budapest, 1135. Kerekes u. 12-20. Magyarország, Tel. / Fax. : +36 1 359-6018


Internetes megjelenésünket az Expeditus PR InterNETional (domain-név és szerver- / tárterület-szolgáltatás) biztosítja.